สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

JLG รุ่น 3246ES Zone A and Zone B

  • ถ้าต้องการให้กระเช้ารับน้ำหนักได้ 454 kg ให้เลือกโซน A ทำความสูงได้ 7.9m
  • ถ้าต้องการใช้งานความสูง 9.68m ให้เลือกโซน B แต่กระเช้าจะรับน้ำหนักได้ 317 kg
TIPS กลับไปที่รายการ